Gradivo

Knjižnica zbira, hrani in daje na razpolago uporabnikom knjižnično gradivo, namenjeno izobraževanju, informiranju, razširjanju znanstvenih spoznanj, kulturni vzgoji, delovanju in zadovoljevanju kulturnih potreb občanov ter zbira in hrani za določeno območje pomembno domoznansko gradivo.
 
Gradivo je namenjeno najširšemu krogu uporabnikov – vse od predšolskega do tretjega življenskega obdobja.S časopisi in časniki informacijsko pokrivamo vsa osnovna področja družbenih in deloma znanstvenih dogajanj v svetu. Tekoči seznam periodike je na vidnem mestu v čitalnici ter omogoča vsem uporabnikom pregled razpoložljivih naslovov. Knjižnično gradivo dopolnjuje neknjižno gradivo, tako da postaja informacija na različnih medijih še bolj dostopna in sledi tehničnemu razvoju zapisov in posredovanja kulturnih in znanstvenih dosežkov človeštva.
 
Razporeditev knjižničnega gradiva v knjižnici: Knjižnično gradivo je v knjižnici urejeno po sistemu UDK (univerzalne decimalne klasifikacije). Gradivo je postavljeno v prostem pristopu, na mladinskem oddelku uporabljamo razporeditev po starrostnih stopnjah.
 
Temeljna zaloga: V letu 2011 je knjižnica razpolagala s 71163 enotami knjižničnega gradiva. V knjižnični zbirki se nahaja 68328 enot monografskih publikacij, 1769 enot neknjižnega gradiva in 1066 enot serijskih publikacij. Zbirka se oblikuje na podlagi vsakoletnega Načrta nakupa knjižničnega gradiva in je odraz zahtev standardov in normativov, ki veljajo za knjižnice.